Logo van de kerk

Welkom in de Ontmoetingskerk

Wij stellen ons graag aan u voor

Wij benoemen onszelf
als een open
veelkleurige gemeente
van kwetsbare mensen.

Wij vinden onze bron van inspiratie
in de tegenwoordigheid,
goedheid en liefde
van God.

Wij proberen te leven
in het spoor van de bijbelse geschriften
waarop Jezus ons is voorgegaan
en staan open voor ieder
die voor kortere of langere tijd
met ons mee wil doen.
 

Als gemeente onderweg naar Gods Rijk voeden en vormen wij ons in de relatie met God, met elkaar en met de wereld.
Wij groeperen onze activiteiten in vieren, beleven, leren en dienen.

Vieren en beleven

Op zondag komen we als gemeente bijeen om samen ons geloof te vieren. In de eredienst gaat het om de ontmoeting met God en met elkaar.
In de viering wordt het verhaal van Gods betrokkenheid bij mensen doorverteld in verbondenheid met de traditie en met een open oog voor de wereld van nu.

Om het Woord verstaanbaar te laten zijn voor mensen vandaag hebben wij een paar maal per jaar vieringen met een ander karakter. Daaronder vallen de kinder4ingen en de vieringen van de liturgiecommissie.
Met Advent en in de 40-dagentijd krijgt het project van de kindernevendienst een echo in de kerk.

Is er de afgelopen week iemand van onze gemeente overleden dan brandt er op de liturgische tafel een kaars. Samen met de woorden van de predikant en een staand gezongen lied gedenken we wat zij/hij voor onze gemeente betekende.

Avondmaal
Bij de viering van het Heilig Avondmaal is iedereen welkom die samen met ons de gedachtenis aan Jezus van Nazareth, de eerstgeborene uit de doden, levend wil houden.
Na iedere (avondmaals)viering drinken we samen koffie om onze verbondenheid met elkaar ook in informele sfeer tot uitdrukking te brengen.

De drie dagen van Pasen
Deze vieringen horen bij elkaar waarbij we beginnen met het vieren van het Avondmaal op Witte Donderdag. Met Goede Vrijdag wordt het lijdensverhaal van Jezus herdacht. Daarmee drukken wij ons verdriet en teleurstelling uit om deze gebroken wereld. Op Paasmorgen zingen we van onze hoop en verwachting dat het anders kan, dat de dood niet het laatste woord heeft.

Onopgeefbaar verbonden
Wij drukken onze verbondenheid met Israël uit door het lezen van een gedeelte uit de sidra van de week zoals die de voorbije sabbat in de synagoge heeft geklonken. Het eerste lied in de viering is altijd een psalm waarmee we de herinnering aan de tempeldienst levend houden.

Kindernevendienst
Voor kinderen vanaf 4 jaar is er kindernevendienst. De leiding gebruikt bij de voorbereiding het werkschrift Bonnefooi. In de nevendienst wordt een tekening of een ander werkje gemaakt dat samen met de bloemen, als groet namens de gemeente, bij zieke gemeenteleden gebracht worden.

Kliederkerk
Een paar maal per jaar is er Kliederkerk, een plek voor gezinnen met of zonder kerkelijke achtergrond om met hun kinderen samen te komen en de betekenis van Bijbel en christelijk geloof al kliederend te verkennen. De deelnemers zijn dan ook een bonte verzameling van mensen. Een creatief, sportief en eigenwijs programma,

Jeugdkerk
Op de eerste zondag van de maand is er jeugdkerk voor jongeren vanaf de brugklas. Zij verlaten gelijk met de kinderen de kerk om in hun eigen ruimte hun viering voort te zetten en daar ook af te sluiten.

Oppas
Voor de dienst begint kunnen de kinderen tot 4 jaar bij de oppas gebracht worden. Wie dat wil kan ze tijdens de inzameling weer ophalen zodat ook zij de zegen ontvangen.

Leren en dienen

Ook in de week ontmoeten we elkaar als gemeente.
Er is een toerustingsprogramma waarin de veelkleurigheid van onze gemeente herkenbaar is.
De activiteiten variëren van het maken van een adventskrans tot gespreksavonden over geloofsonderwerpen die een verbinding leggen met de samenleving en de politiek.
De jongeren hebben hun clubs, soos en catechesebijeenkomsten. Eémaal per jaar koken voor dak- en thuislozen in de Nassaukerk in Amsterdam is één van de jaarlijks terugkerende projecten.
Het is de taak van de hele gemeente zich onbaatzuchtig in te zetten voor de ander want de verantwoordelijkheid die we voor elkaar dragen houdt niet op bij de kerkdeur. Daarnaast heeft de diaconie, in het kader van Kerk in Actie, ieder jaar een speciaal programma waar we als gemeente in het bijzonder bij betrokken zijn. Meestal betreft dit een door gemeenteleden persoonlijk opgezet project dat op deze manier een steuntje in de rug krijgt.

Zo toegerust proberen we:

te leven
in het spoor van de bijbelse geschriften
waarop Jezus ons voorgegaan is

onderdak te bieden aan mensen
die op verschillende manieren hun geloof
in Gods liefde beleven
binnen en buiten de kerk

met vertrouwen en respect
elkaar te ondersteunen en te stimuleren
op de weg door het leven

ons actief in te zetten
voor vrede, gerechtigheid
en een leefbare samenleving