Logo van de kerk

vacature kerkelijk werker

Informatie gemeente over vacature kerkelijk werker.

Woensdag 10 juni 2020

Geachte gemeenteleden,

Namens de kerkenraad van de Ontmoetingskerk wil ik, als voorzitter van de kerkenraad, u over het volgende informeren:

In de kerkenraad van dinsdagavond 9 juni 202 hebben we alle reacties besproken die zijn binnengekomen bij de scriba op het voorgenomen besluit van de kerkenraad betreffende de invulling van de vacature voor kerkelijk werker binnen onze gemeente.
Er hebben 11 gemeenteleden/pastorale eenheden gereageerd. Daarvoor hartelijk dank.

Van deze 11 reacties zijn 7 reacties positief over het voorgenomen besluit om de taken van onze beroepskrachten te herverdelen, waarbij dominee Betty de jeugd  in haar takenpakket opneemt. De nieuwe kerkelijk werker zal zich vooral richten op de pastorale ondersteuning binnen onze gemeente. Dominee Betty en de nieuwe pastorale werker verdelen de pastorale taken onderling waarbij de nieuwe kerkelijk werker zich primair zal richten op onze oudere gemeenteleden.
Er zijn ook 4 andere meningen waarvan een enkeling nog een reactie verwacht. Deze gemeenteleden krijgen via een kerkenraadslid een reactie op hun brief.

Besluit:
De kerkenraad van De Ontmoetingskerk heeft, alle reacties overwegend, besloten deze herverdeling van taken door te voeren en de vacature voor kerkelijk werker in te zetten voor pastorale ondersteuning.
Het moderamen zal de komende weken de procedure starten met het zoeken van kandidaten door het plaatsen van een advertentie.
Als de reactietermijn gesloten is zal een sollicitatiecommissie de route, zoals de PKN deze hanteert, voor de aanstelling van een nieuwe kerkelijk werker vervolgen. We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Aaldert Renting