Logo van de kerk

liturgie 23 augustus 2020

Liturgie 23 augustus 2020

Voorganger ds. L. Kramer uit Emmeloord
orgel Yvonne Schalk

Aanvangslied Psalm 8: 1 en 3

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
    hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -
    machtige God, Gij die uw majesteit
    ten hemel over ons hebt uitgebreid.

3. Aanschouw ik ‘s nachts het kunstwerk van uw handen,
    de maan, de duizend sterren die daar branden,
    wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
    het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

Stil gebed – onze hulp en groet

Zingen Psalm 8: 6

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
    hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
    Heer, onze God, hoe vol van majesteit
    hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Inleidende woorden
Zingen Lied 835: 1

1. Jezus, ga ons voor
    deze wereld door,
    en U volgend op uw schreden
    gaan wij moedig met U mede.
    Leid ons aan uw hand
    naar het vaderland.

Gebed om het licht van de Heilige Geest

Eerste Schriftlezing Psalm 8

1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David.

2 HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

U die aan de hemel uw luister toont –
3 met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.

4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?

6 U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,

7 hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:

8 schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,

9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

10 HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

Zingen Lied 823: 1 en 2

1. Gij hebt, o Vader van het leven,
    de aarde aan de mens gegeven,
    het land, de zee is zijn domein.
    Gij hebt hem aan het woord doen komen
    om tussen werkelijkheid en dromen
    getuige van uw Geest te zijn.

2. Uw wijsheid en uw welbehagen
    bepalen ‘s mensen levensdagen
    en wijzen hem zijn woonplaats aan.
    Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
    toch mag hij vrij en veilig wezen
    en heersen over het bestaan.

Tweede Schriftlezing Hebreeën 2: 6 – 10

6 Veeleer geldt dit getuigenis, ooit door iemand afgelegd:
‘Wat is de mens dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?

7          U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst;
            u hebt hem met eer en luister gekroond,

8          alles hebt u aan hem onderworpen.’
            Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat 
            alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet;

9 wel zien we dat Jezus – die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen – vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is.

10 Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren.

Zingen Lied 823: 4

4. Door een geheimenis omsloten,
    door alle dingen uitgestoten,
    gaat hij op alle dingen in.
    Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
    zijn rustloos zoeken en verdwalen
    een onuitsprekelijke zin.

Verkondiging

Zingen Psalm 103: 5 en 7

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
    slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
    God onze Vader, want wij zijn van Hem.
    Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
    Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen,
    slechts leven op de adem van zijn stem.

7. Maar ‘s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
    in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
    en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
    Zijn heil omsluit de komende geslachten;
    zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
    van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Dankgebed en voorbede

Slotzang Lied 904: 1

1. Beveel gerust uw wegen,
    al wat u ‘t harte deert,
    der trouwe hoede en zegen
    van Hem, die ‘t al regeert.
    Die wolken, lucht en winden
    wijst spoor en loop en baan,
    zal ook wel wegen vinden
    waarlangs uw voet kan gaan.

Zegen