Logo van de kerk
Home / Commissies / Werkgroep Kerk & Israël

Kerk & Israël

Uitgangspunt
In de Kerkorde staat dat wij als Protestantse Kerk in Nederland geroepen zijn gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Daarom is er in onze kerk een werkgroep Kerk & Israël die zich betrokken voelt bij het volk Israël dat wij ontmoeten in de Bijbel want daar liggen de wortels van ons geloof. In de praktijk ligt onze aandacht meer bij de hedendaagse situatie: de plaats van Israël te midden van de volken om hen heen. We zijn ons er van bewust dat het niet aan ons is een oordeel te vellen over het doen en laten van Israël. Wij, noch onze voorouders, hebben ooit in de situatie verkeerd van er niet te mogen zijn. Wat dat met mensen doet kunnen wij ons niet indenken.
Als werkgroep zijn we niet uitsluitend gefocust op Israël maar ook de situatie van de Palestijnen laat ons niet los. Hoewel zij niet met uitroeiing bedreigd worden zijn hun levensomstandigheden niet te benijden.  

Uitwerking
We scholen onszelf door opiniërende artikelen te bespreken uit het blad 'Kerk & Israël Onderweg' en door het volgen van websites die gericht zijn op vredesactiviteiten in de bezette gebieden.
Door middel van een aantal toerustingmomenten gedurende het winterseizoen brengen we de complexiteit van onze verbondenheid met het volk Israël onder de aandacht van de gemeente. Ook de medewerking aan de Israëlzondag behoort tot onze jaarlijkse activiteiten.

Contactpersoon Kerk & Israël:
Yvonne van Amerongen
Telefoon: 0528 - 37 33 90
Mailadres: robvanamerongen@hetnet.nl

2 oktober Israëlzondag            

Thema 'Vernieuwing van je gezindheid’

De woorden vernieuwing en transformatie sluiten aan bij alle veranderingen die benoemd en
voorgesteld worden in het synoderapport Kerk 2025 ‘Waar een woord is, is een weg’. Hierin
worden de contouren geschetst van een kerk die back to the basics gaat. Tot de bronnen
behoort de Joodse oorsprong van de christelijke traditie en het blijvende gesprek met het
levende Jodendom. Joden en christenen drinken uit dezelfde Bron.

Die Bron vloeit over naar de gehele mensheid. Vanuit het hart van Tora, Profeten en Evangelie worden kernvragen gesteld. Hoe leef je? Ben je hoeder van je medemens? Waar ben je, mens? Vanuit Gods compassie worden joden en christenen, samen met alle mensen van goede wil, geroepen om compassievol met alle levende schepselen om te gaan. De Tora, de Profeten en het Evangelie wijzen daarbij de weg. Wat betekent deze weg van voortdurende vernieuwing en verandering, inkeer en omkeer, voor ons?

http://www.protestantsekerk.nl/werkvelden/Kerk-en-Israel/Israelzondag/Paginas/Default.aspx