Logo van de kerk
Home / Wie zijn we / Diaconie

Diaconie

xGezamenlijk diaconaal project 2019: ‘Stichting onderwijs voor Gambia’.

De gezamenlijk diaconieën van de Hervormde gemeente, de Ontmoetingskerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt willen u graag op de hoogte brengen van het gezamenlijke diaconaal project 2019 ‘Stichting onderwijs voor Gambia’.

Deze stichting is in het najaar van 2012 opgericht door een viertal inwoners uit Noordscheschut, te weten Mirjam en Marco Schonewille en Toos en Arie Burggraaf. Ze spannen zich in om sponsorgelden te verwerven om schoolgebouwen te realiseren en onderwijs op te starten in Gambia (www.onderwijsvoorgambia.nl).
De stichting helpt de lokale bevolking met het ontwikkelen van activiteiten waarmee geld verdiend kan worden voor het in stand houden van deze scholen.
Op redelijke termijn moeten de lokale gemeenschappen zelfredzaam worden ten aanzien van deze scholen.

We ondernemen allerlei acties om geld binnen te halen om de school verder af te bouwen en om goed onderwijs en leermiddelen aan te kunnen schaffen.
Half juni staat de autowasactie gepland en kniepertjes worden begin maart gebakken en verkocht.
In september willen we een ‘walking dinner’ organiseren, maar dan in een ander jasje. In november/december worden pepermunten verkocht.
Naast al deze leuke acties kan er het hele jaar door appeltaart, kwarktaart, en monchoutaart besteld worden die door gemeenteleden gebakken wordt. Voor de kniepertjes en de taarten komen intekenlijst in de kerken te liggen.

Stichting Onderwijs voor Gambia geeft aan dat er naast geld ook kinderkleding en knuffels van harte welkom zijn. We willen graag wol in zamelen waar een aantal dames mutsen, sjaals en warme truien van kunnen breien. Voor wol, kinderkleding en knuffels komen bakken in de kerken te staan. Ook willen we graag lege statiegeldflessen inzamelen. Hier staat ook een bak voor klaar.
 

namens de Hervormde kerk Gerrit Dijkstra en Jeannette Courtz
namens de Ontmoetingskerk Yvonne Kuijer en Marian Elling
namens GKV Rinaldo Jonkman

Update gezamenlijk diaconaal project 2019: ‘Stichting onderwijs voor Gambia’.

Welke acties zijn geweest?
In alle 3 de kerken zijn inmiddels door dames en heren kniepertjes gebakken die goed in de smaak vielen.  In het najaar kunt u opnieuw kniepertjes bestellen, want dan gaan de dames en heren opnieuw bakken.
Koop Drost heeft voor het jaardoel een rummicup avond georganiseerd. Ook deze avond wordt nog een keer herhaald. Superleuk initiatief! 

Welke acties komen nog?

De autowasactie wordt op zaterdag 15 juni gehouden.
Van 9.30 – 13.00 uur worden er weer auto’s gewassen op het kerkplein bij de Hervormde
kerk. U bent van harte welkom om uw auto te laten wassen voor € 10,00. Dit is inclusief een
kopje koffie en een plakje koek.
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die willen helpen.
Bijvoorbeeld van 9.30 – 11.15 of van 11.15– 13.15 uur. U kunt zich opgeven bij Yvonne Kuijer, yvonnekuijer@gmail.com.

De doorlopende acties zijn:

Er zijn al veel taarten gebakken. De kopers zijn enthousiast, de taarten vallen goed in de smaak.
U kunt de taarten bestellen door te mailen met Rinaldo Jonkman, rinaldojonkman@hotmail.com. De bestelling moet een week voor de gewenste datum geplaatst worden.
U kunt kiezen uit 4 verschillende taarten, namelijk appel-, bavarois-, kwark- en monchoutaart á €15 per stuk.

In de kerken staan de bakken voor knuffels, kleding, statiegeldflessen en wol. Heeft u één of meerdere items over, doneer ze aan de stichting!

BELEID 2019-2023

Inhoudsopgave

1.       Inleiding.
1.1        Wat verstaan wij onder diaconaat

2.       De taak van de diaconie.
2.1        Functioneren binnen de kerkdienst
2.2        Functioneren binnen de kerkelijke gemeente.
2.3        Functioneren binnen Zuidwolde.
2.4        Functioneren binnen De Wolden.
2.5        Kerk in Actie.
2.6        Diverse projecten voor diaconale steun.
2.7        Publiciteit

3.       Werkplannen.
3.1        Evaluatie.

4.       Financiën.
4.1         Herkomst van middelen.
4.1.1      Collectes.
4.1.2      Extra acties.
4.1.3      Overig.

4.2        Besteding van middelen.
4.2.1        Projecten Kerk in Actie.
4.2.2        Gezamenlijk jaardoel en extra acties.
4.2.3        Diaconaal Quotum..
4.2.4        Overig. 4

5.       Ten slotte.

1. Inleiding

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienen, helpen waar geen helper is. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van de naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap.
Het diaconaat is een taak van de gehele gemeente waarbij de diakenen een voortrekkersrol hebben: ze geven de gemeente, zowel jong als oud, de middelen en voorbeelden om het diaconale werk handen en voeten te geven.

1.1 Wat verstaan wij onder diaconaat

Als christelijke gemeente weten wij ons geroepen om oog en oor te hebben voor de naaste. Wij denken daarbij aan mensen binnen en buiten de kerkelijke gemeente, vooral aan diegenen die om wat voor reden dan ook in de knel zijn geraakt.
Diaconale hulp is gericht op mens zijn en menswording. Wij willen helpen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij onze medemens centraal staat. Wij vinden het de taak van de hele gemeente zich onbaatzuchtig in te zetten voor de ander, en met name daar te helpen waar geen helper is of niet geholpen wordt.
Diaconaat wil ook stem geven aan datgene wat geen stem heeft. Hierbij gaat het niet alleen om mensen die in de knel zijn geraakt, maar ook om de natuur en het milieu. Wij zien het daarom als een diaconale taak ons in te zetten voor het behoud van de schepping en voor een rustpunt in de 24-uurs economie.
Het is de verantwoordelijkheid van de diakenen de gemeente bewust te maken van de nood in de wereld en de gemeente zo te informeren dat zij haar diaconale werk kan uitvoeren. De diaconie zoekt daarbij naar middelen om dit bewustzijn te bevorderen en de gemeente op te wekken in actie te komen. Tevens zoekt de diaconie naar mogelijkheden om met andere organisaties en kerkgenootschappen binnen onze gemeente samen te werken. Wij zijn ons bewust van onze mogelijkheden en van onze grenzen. Daarom zoeken wij naar haalbare acties, in het besef dat alle beetjes helpen.

2. De taak van de diaconie

2.1 Functioneren binnen de kerkdienst
Binnen de kerkdienst wordt door de diaconie een aantal activiteiten uitgevoerd:

2.2 Functioneren binnen de kerkelijke gemeente
De diaconale activiteiten binnen de kerkelijke gemeente zijn:

2.3 Functioneren binnen Zuidwolde
De activiteiten van de diaconie binnen het dorp Zuidwolde zijn gericht op mensen die ‘geen helper’ hebben. De problemen en zorgen van deze groep mensen nemen steeds grotere vormen aan. Deze activiteiten proberen we waar mogelijk samen op te zetten met de diaconie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

2.4 Functioneren binnen De Wolden
De diaconieën van de elf kerken binnen de gemeente De Wolden werken samen binnen het Diaconaal Verband De Wolden. De diaconie van de Ontmoetingskerk wil samen met deze diaconieën, de burgerlijke gemeente en hulpverlenende instanties in de gemeente toegankelijk zijn voor iedereen. Wij hopen door een bundeling van krachten in staat te zijn om, in vaak schrijnende gevallen, (nood)hulp te bieden.

2.5 Kerk in Actie
Kerk in Aktie heeft als doel mensen in andere werelddelen materieel en moreel te ondersteunen. Binnen de gemeente geven we voorlichting en informatie over de projecten die worden ondersteund en steunen wij deze projecten financieel.

2.6 Diverse projecten voor diaconale steun
Samen met de diaconie van de Hervormde gemeente en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt kiezen we aan het begin van het jaar een diaconaal doel waarvoor we ons, naast de reguliere activiteiten, het komende jaar inzetten. De gemeente wordt op verschillende momenten geïnformeerd over dit doel en de voorgang van het project.

2.7 Publiciteit
De diaconie houdt gemeenteleden en overige geïnteresseerden graag op de hoogte van haar activiteiten. Dit doen we bijvoorbeeld door:

3. Werkplannen

Om uitvoering te kunnen geven aan dit beleid stelt de diaconie jaarlijks een werkplan op. Hierin worden de activiteiten en taken beschreven die in het daarop volgende jaar zullen worden uitgevoerd. Het werkplan moet haalbaar zijn en de gestelde doelen meetbaar. Dit brengt met zich mee dat de in het werkplan beschreven activiteiten zo concreet mogelijk moeten zijn.

3.1 Evaluatie
Al onze activiteiten worden jaarlijks geëvalueerd en indien gewenst aangepast.
Zeer belangrijk hierbij is dat we onze ogen en oren open houden en altijd transparant zijn om daarmee de betrokkenheid van de gemeente en verwantschap met de naaste te vergroten. Zo weten we welke ideeën er binnen de gemeente spelen en kunnen we hier op inspelen. Uiteraard zijn gemeenteleden altijd van harte uitgenodigd om mee te denken en hun eigen wensen en ideeën te delen met de diaconie.

4. Financiën

4.1 Herkomst van middelen
Om haar taak uit te kunnen voeren, heeft de diaconie (financiële) middelen nodig. Deze worden op verschillende manieren verkregen.

4.1.1 Collectes
In de kerkdiensten is doorgaans de eerste collecte bestemd voor het diaconale werk. Daarnaast worden collectes voor het jaardoel, voor noodhulp of voor een speciale actie ingeroosterd. We proberen zoveel mogelijk informatie te geven over het doel van de te houden collectes.

4.1.2 Extra acties
Gedurende het jaar worden diverse acties gehouden om extra middelen te verkrijgen voor bijvoorbeeld het jaardoel of (nood)hulpverzoeken.

4.1.3 Overig
Incidenteel ontvangt de diaconie een bedrag uit een schenking of nalatenschap.

4.2 Besteding van middelen

4.2.1 Projecten Kerk in Actie
Het grootste deel van de collecte-inkomsten wordt besteed aan het algemene werk van Kerk in Actie. Hiervoor wordt als leidraad het rooster gevolgd van PKN en Kerk in Actie.

4.2.2 Gezamenlijk jaardoel en extra acties
De inkomsten ontvangen uit speciale acties, acties ten behoeve van het jaardoel of extra ingevoegde collectedoelen komen vanzelfsprekend ten goede aan dat betreffende doel.
Gedurende het hele jaar komen diverse steunaanvragen binnen bij onze diaconie. Aan het einde van het jaar wordt vastgesteld welke ruimte er is om deze doelen te steunen. Er wordt binnen die ruimte bijgedragen aan doelen die zinvol worden geacht en een diaconaal karakter hebben.

4.2.3 Diaconaal Quotum
Dit is de verplichte bijdrage voor het landelijke diaconale werk van het Diaconaal Bureau PKN. Het betreft een percentage van de inkomsten van de diaconie en een heffing per belijdend lid van de Ontmoetingskerk. Dit geld wordt gebruik voor ondersteuning, educatie en voorlichting op diaconaal terrein (brochures, landelijke diaconale dag, etc...).

4.2.4 Overig
Een deel van ons eigen vermogen is belegd bij Oikocredit. Met deze middelen zorgt Oikocredit ervoor dat arme maar ondernemende, mensen in ontwikkelingslanden geld kunnen lenen. De zogenaamde micro-financieringsprojecten.

5.Ten slotte

Bij het diaconale werk gaat het altijd om gevallen van persoonlijke levensomstandigheden waarbij de basisbehoefte van mensen in het geding is. Dit zijn vrij vertaald de behoefte aan voedsel, kleding, onderdak, zorg, veiligheid en geborgenheid en toekomstperspectief. Ook in situaties waarbij het gaat om ‘onrecht’ en ‘gerechtigheid’ gaat het vaak om diaconale zaken. In situaties waarbij deze aspecten geen rol spelen gaat het ook vaak niet om een diaconaal vraagstuk. In deze gevallen wordt door de diaconie dan ook geen hulp verleend maar verwijzen we, uiteraard indien dit mogelijk is, wel door naar de instanties die in dit soort gevallen wel kunnen helpen.

Open

Laten we onze ogen open houden
zodat wij zien wie de ander is,
de ander die ons nodig heeft.

Laten we onze oren open houden
zodat wij horen naar de ander,
de ander die ons zijn verhaal vertelt.

Laten we onze harten open houden
zodat wij geraakt worden door de ander,
de ander die zo’n pijn heeft.

Laten we onze benen in beweging houden
zodat we naar de ander toe kunnen gaan,
de ander die zo eenzaam is.

Laten we onze handen open houden
zodat wij de ander aan kunnen raken,
de ander die ons zo nodig heeft.
Irene Chr. Stok

Oktober 2018
Diaconie Ontmoetingskerk Zuidwolde (Dr.)
diaconie@deontmoetingskerk.nl
http://www.deontmoetingskerk.nl