Logo van de kerk

Beleidsplan 2017 - 2021

x

Laat uw vriendelijkheid alle mensen bekend zijn!

Beleidsplan Ontmoetingskerk Zuidwolde
januari 2017

Inleiding
De gemeente van de Ontmoetingskerk te Zuidwolde staat voor een nieuwe beleidsperiode en beschrijft in dit beleidsplan haar missie en visie en de daaruit voortvloeiende activiteiten voor de komende vier jaren.
In november van 2016 organiseerde de kerkenraad een bezinningsdag in de Reestkerk in Oud-Avereest. De kerkenraad sprak over uitgangspunten en ontwikkelingen binnen onze kerk en stelde nieuwe ontwikkelingen en plannen vast. Daarbij heeft de kerkenraad de inbreng van gemeenteleden tijdens de gemeenteavonden en huiskamergesprekken van de afgelopen jaren meegenomen. Op basis van deze plannen en ideeën formuleren de taakgroepen en commissies hun actieplannen.
De gemeente van de Ontmoetingskerk werkt met een aantal documenten. Het beleidsplan, de actieplannen van de taakgroepen, het jaarboekje en de website. Deze documenten en media vormen samen een geheel en zijn onderling op elkaar afgestemd.
Investeren in en laten participeren van gemeenteleden, op verschillende manieren, is van belang om de animo en betrokkenheid van de gemeente levend te houden. We zijn samen “kerk”.
We willen dit doen onder het motto:

Laat uw vriendelijkheid alle mensen bekend zijn

In deze beleidsperiode zal tijd en energie geïnvesteerd moeten worden in renovatie van ons kerkelijk gebouw om zo een toekomstbestendig “huis” te hebben voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Hoofdstuk 1
Het profiel van de Ontmoetingskerkgemeente

De Ontmoetingskerk te Zuidwolde is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente van de Ontmoetingskerk is een gemeente met een oecumenisch protestantse identiteit.

1.2 Onze missie
De Ontmoetingskerk is een gastvrije plek, waar ieder mens met zijn lief en leed, zijn passie en levensvragen binnen kan komen en verbinding kan leggen met het verhaal van God en Jezus. Op momenten, waarop het er op aankomt in het leven, willen we er voor elkaar zijn.

1.3 Onze visie
De Ontmoetingskerk is:
1. een veelzijdige kerkplek met een heldere identiteit en een aansprekende visie
2. er bewust op uit om partnerschappen te creëren in het dorp en in de regio
3. kent een hoge prioriteit toe aan het scheppen van gelegenheden om geloofservaringen en waarden samen te delen
4. heeft een bewuste intentie om een verbinding te leggen tussen geloof en het dagelijks leven

1.4 Onze ambitie
De Ontmoetingskerk is een plek van betekenis in en voor het gemeenschapsleven van Zuidwolde.

1.5 Onze identiteit
Wij zijn een gemeente die
- Leven wil in het spoor van de bijbelse geschriften waarop Jezus ons voorgegaan is
- Onderdak wil bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof in de Geest van Gods     liefde beleven
- Met vertrouwen en respect elkaar wil ondersteunen en stimuleren op de weg door het leven
- Zich actief in wil zetten voor vrede, gerechtigheid en een leefbare samenleving

De Ontmoetingskerk staat midden in de gemeenschap en geeft ruimte aan verschillende geloofsbelevingen. We zijn een gemeenschap waar respect getoond wordt voor verschillende opvattingen en waar zorg en aandacht voor elkaar belangrijk is; met een open deur voor mensen die zoekend zijn.

1.6. De drie kerngebieden
De Ontmoetingskerk in Zuidwolde wil zich profileren op 3 kerngebieden: leren, vieren en dienen.

1.6.1 Leren
De gemeente van de Ontmoetingskerk is een veelkleurige groep mensen, die zich laat inspireren door de Bijbelverhalen en de ruimte van de christelijke traditie. Men ervaart in de Ontmoetingskerk een gevoel van verbondenheid, maar ook de ruimte om op een eigen manier het geloof te beleven. Respect voor elkaar is daarbij een sleutelbegrip. Er wordt veel waarde gehecht aan het programma van Bezinning en Ontmoeting, dat ook nadrukkelijk openstaat voor belangstellenden van buiten de gemeente.

1.6.2 Vieren
In de vieringen laten we een nieuw licht schijnen over de Bijbelverhalen om deze zo actueel mogelijk te maken voor het leven van alledag en in deze tijd. Er wordt gewerkt aan een inclusieve, ontspannen sfeer in de eredienst. De liturgie staat in de oecumenisch – protestantse traditie. Er is open avondmaal en inzegening van álle verbintenissen van liefde en trouw. Door te zoeken naar nieuwe vormen in de vieringen hopen we ook mensen van buiten de eigen gemeente aan te spreken. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de gedachtenisdienst, de duurzaamheidszondag, Taizé vieringen, Kliederkerk en Kerk op schoot. Voor kinderen en jongeren zijn er vormen van vieren die aansluiten bij hun belevingswereld en taal.

1.6.3 Dienen
We zijn een gemeente die midden in de wereld staat. We voelen ons geroepen om te streven naar gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Op verschillende manieren probeert de gemeente zich open te stellen naar het dorp, onder meer door de organisatie van de kerstmarkt en door aan te sluiten bij wat er leeft en gebeurt in het dorp. De gemeente wil zich ook dienstbaar opstellen naar het dorp als het gaat om maatschappelijke thema’s als armoede, eenzaamheid, vluchtelingen en duurzaamheid, bijvoorbeeld door het organiseren van acties voor de Voedselbank en zich in te zetten voor het label Groene Kerk.

1.6.4. Erkenning van de omgeving
De gemeente van de Ontmoetingskerk wil zich herkenbaar en dienstbaar, maar tevens bescheiden, opstellen in de lokale gemeenschap. Als er, vanuit de samenleving, een beroep gedaan wordt op de gemeente van de Ontmoetingskerk (diaconaal of pastoraal), willen we daar gehoor aan geven. Daarbij zijn we telkens zoekend naar de meerwaarde van onze inzet als kerk. Onze deuren staan open voor alle dorpsgenoten. We nodigen hen uit voor onze activiteiten. Tevens proberen we ons ook open te stellen en deel te nemen aan activiteiten uit de dorpsgemeenschap die aansluiten bij onze missie.

In Zuidwolde hebben we een specifieke relatie met de Hervormde gemeente, de
Gereformeerd Vrijgemaakte gemeente en met de in Zuidwolde woonachtige leden van de rooms katholieke kerk. Deze relaties benaderen we op een positieve manier.
De samenwerking met de andere PKN gemeente, de Hervormde kerk, blijft voorlopig beperkt tot incidentele gezamenlijke activiteiten. Voor deze beleidsperiode is besloten dat de Ontmoetingskerk haar eigen weg blijft gaan.

.1.6.5. Communicatie
De mogelijkheden van deze digitale middelen binnen de Ontmoetingskerk kunnen nog beter benut worden en is voor de komende jaren een punt van aandacht.

Hoofdstuk 2.                              De kerkelijke structuur
2.1 Algemeen
De leden van de kerkenraad dragen samen verantwoordelijkheid voor het beleid. De kerkenraad neemt als ambtelijke vergadering de beslissingen. De dagelijkse coördinatie berust formeel, volgens de kerkorde, bij het moderamen. De belangrijkste taak van de kerkenraad is het leiding geven aan de gemeente en het scheppen van voorwaarden waarbinnen de activiteiten vorm krijgen. Er zijn in onze gemeente een flink aantal taakgroepen en commissies actief die allerlei activiteiten plannen/uitvoeren. De taakgroepen worden vertegenwoordigd in de kerkenraad. De commissies vallen onder de taakgroepen.
De structuur van onze kerk, zoals die in het organogram weergegeven is, gaat uit van een functionele kerkenraad. Dat houdt in: een kerkenraad die functioneert als een college dat voorwaarden schept, ruimte biedt en richting geeft aan het werk in de gemeente. Zij heeft de uiteindelijke verantwoording voor alle kerkenwerk maar delegeert bevoegdheden naar sectie-teams en commissies. Alle commissies hebben een taakomschrijving waarin deze bevoegdheden duidelijk omschreven zijn. Zo dient het werkplan in overeenstemming te zijn met het beleidsplan en wordt het jaarlijks geëvalueerd. Na goedkeuring door de kerkenraad hebben de diverse commissies hun eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het werkplan. Het invullen van de vacatures gebeurt door de commissies zelf en wordt achteraf gemeld aan de kerkenraad.
Bij verschil van mening over de bevoegdheden van de commissies wordt er gehandeld volgens de algemene richtlijnen van de PKN-kerkorde. Sectieouderlingen en taakgroep-ouderlingen worden benoemd volgens de ordinantiën van de kerkorde. Daarbij wordt er naar gestreefd de deskundigheid van gemeenteleden op de juiste plaats in te zetten.
Ouderling-kerkrentmeesters en niet-ouderling-kerkrentmeesters worden volgens de ordinantie van de kerkorde benoemd door de Kerkenraad.
De predikant en kerkelijk werker maken beiden deel uit van de kerkenraad. Ze verdelen hun werk en maken onderling afspraken. Nadere informatie – zie jaarboekje.

De taken van de kerkenraad zijn kerkordelijk beschreven en hebben o.a. te maken met:
- Het ontwikkelen van beleid en de verantwoordelijkheid voor het schrijven van een beleidsplan - Het leiding geven aan de opbouw van de gemeente en invulling geven aan haar diaconale taak in de wereld
- Het vormen en begeleiden van de verschillende commissies
- De zorg voor de kerkdiensten (vieringen)
- De contacten met andere geloofsgemeenschappen en bevorderen van de oecumene
- Het vaststellen van eigen specifieke regeling, waarin in elk geval iets staat over:
     De verkiezing van ambtsdragers;
     De manier waarop de kerkenraad werkt;
     De beheersregeling.

2.2 Structuur
Het moderamen, neemt de leiding en coördinatie op zich en neemt besluiten binnen de afgesproken kaders. Het moderamen bereidt de besluitvorming binnen de kerkenraad voor. De kerkenraad is het besluitvormend orgaan.
Het moderamen en de kerkenraad laten zich bijstaan en voeden door ondersteunende taakgroepen:
Pastorale Raad
College van Kerkrentmeesters
College van Diakenen&ZWO
Vieren
Bezinning & ontmoeting
Jeugdwerk
In deze taakgroepen nemen ambtsdragers en waar mogelijk niet-ambtsdragers deel aan de beleidsvoorbereiding en de uitvoering daarvan. Beleidsbeslissingen worden neergelegd bij moderamen en kerkenraad.
Als binnen de kerkenraad taken worden uitgevoerd door niet-ambtsdragers, wordt de geheimhouding geregeld middels een schriftelijke verklaring. Meer informatie over de structuur vindt u in het jaarboekje.

2.3. Samenstelling kerkenraad
2.3.1. Het moderamen bestaat uit:

- de voorzitter
- de scriba
- de predikant
- de voorzitter/secretaris van de cvk
- de voorzitter van de diaconie
Totaal 5 leden.

Het moderamen draagt zorg voor de opstelling van het beleid, de vaststelling van het beleid in de kerkenraad, bepaalt de agenda van de kerkenraadsvergadering, is eerste aanspreekpunt van de predikant en kan indien noodzakelijk maatregelen nemen die geen uitstel verdragen. Zij legt daartoe dan verantwoording af in de kerkenraad. Het moderamen evalueert regelmatig de voortgang binnen de kerkelijke organisatie onder andere aan de hand van opgestelde actieplannen. Een afvaardiging van het moderamen voert het jaargesprek met de predikant en kerkelijk werker (juli) aan de hand van periodieke verslaglegging. Indien nodig en in overleg met de predikant en kerkelijk werker koppelt de vertegenwoordiging van het moderamen de resultaten van dit gesprek terug naar de kerkenraad. Het moderamen vergadert de week voor de kerkenraadsvergadering en indien nodig vaker.

2.3.2. De kerkenraad bestaat uit:
de voorzitter
de scriba
de sectieouderlingen (6)
de taakgroep-ouderlingen (2)
de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters
de voorzitter en secretaris van het College van Diakenen
de predikant
de kerkelijk werker

De kerkenraad is het besluitvormend orgaan binnen de gemeente van de Ontmoetingskerk. De leden van de kerkenraad kunnen agendapunten aanreiken aan het moderamen. Vanuit ondersteunende commissies kunnen niet ambtsdragers, op verzoek van de kerkenraad, als adviseurs zonder stemrecht, de kerkenraadsvergaderingen bijwonen.
De kerkenraad vergadert 8 keer per jaar en indien nodig, bij bijzondere zaken, vaker.
Twee keer per jaar, in het najaar en in het voorjaar, vergadert de brede kerkenraad. Dan vergaderen alle diakenen mee.
In het najaar organiseert het moderamen jaarlijks een bezinningsdag.
Het einde van het kerkelijk seizoen wordt afgesloten met een feestelijke bijeenkomst waarbij afscheid genomen wordt van de “oude” ambtsdragers.

2.3.3. Gemeenteavond
De gemeenteavond wordt benut in het kader van formele raadpleging van de gemeente en om de gemeente te informeren over bijvoorbeeld beleidszaken, verbouwingszaken, enz. In principe wordt elk jaar een gemeenteavond (maart/april) georganiseerd door het moderamen.

2.3.4. Raden en taakgroepen
2.3.4.1. Pastorale Raad (PR)

De PR is samengesteld uit de predikant, de kerkelijk werker en alle sectieouderlingen. Eén van de sectieouderlingen wordt intern gekozen tot voorzitter. In de pastorale raad worden de pastorale zaken op elkaar afgestemd, de geplande activiteiten besproken en is pastorale toerusting een regelmatig onderwerp van gesprek. De pastorale raad bespreekt en deelt ervaringen in de secties en wijken. Meer informatie zie jaarboekje.

2.3.4.2. Het College van Kerkrentmeesters (CvK)
Het CvK is verantwoordelijk voor de kerkelijke gebouwen, de geldwerving, het opstellen van de begroting en de jaarrekening. Ook is het CvK verantwoordelijk voor de medewerkers (exclusief de predikant) die in loondienst zijn van de gemeente. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit twee ambtsdragers (= ouderling-kerkrentmeester – voorzitter en secretaris) en 2 kerkrentmeesters. Totaal 4 leden. De voorzitter vertegenwoordigt de CvK in de kerkenraad. Meer informatie zie jaarboekje.

2.3.4.3. Het College van Diakenen (CvD)
Het CvD draagt de verantwoordelijkheid om financiële middelen bijeen te brengen voor het missionair- en diaconaal werk in binnen en buitenland. Hiervoor zijn de door kerk-in-actie aangegeven collecten opgenomen in het collecterooster. Het CvD bestaat uit met 8 ambtsdragers (= diakenen, waaronder een voorzitter). De CvK kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen het college van diakenen in de kerkenraad. Meer informatie zie jaarboekje.

2.3.4.4. Taakgroepen
We kennen de taakgroep Bezinning & ontmoeting/Vieren en taakgroep jeugd. In de taakgroepen gaat het om beleidsvoorbereiding, uitvoering en afstemming van de uitvoering van activiteiten. Jaarlijks wordt de uitvoering van het beleid in een actieplan uitgewerkt. De voorzitter van de taakgroepen is als ambtsdrager bevestigd. Alle taakgroepen zijn als werkgroep ondergebracht bij één van de kerkenraadsleden. Voor taken, invulling van de taakgroepen en verantwoordelijke personen – zie jaarboekje.

2.3.4.5. Commissies en werkgroepen
In en rondom de Ontmoetingskerk zijn nog een aantal commissie werkzaam. De oppasdienst, de werkgroep liturgisch bloemschikken, de commissie gastvriendelijke kerk, commissie kindernevendienst, commissie kerk en duurzaamheid, liturgiecommissie en de bloemengroep-commissie. Ook voor specifieke acties of activiteiten kennen we commissies zoals bijvoorbeeld de kerstmarktcommissie.
De commissies kunnen jaarlijks wisselen van samenstelling. Bij vacatures in de commissies vragen zij zelf gemeenteleden om zich minimaal een jaar lang in te zetten voor bepaalde activiteiten van de commissie.
Informatie over de commissies en werkgroepen – zie jaarboekje.

2.3.4.6. Ambtelijke taken
Tijdens de zondagse eredienst hebben telkens twee ouderlingen en twee diakenen een rol. De taken van de dienstdoende ouderlingen en diakenen tijdens de vieringen, tijdens de dienst van schrift en tafel, enz. is geregeld in het werkplan van de kerkenraad.

2.3.4.5. Organogram

x

Hoofdstuk 3. Pastoraat
3.1. Inleiding

Pastoraat is van alle gemeenteleden. Het is de dienst van mensen aan elkaar, met het oog op hun beleving van en hun vragen rondom geloof en de zingeving van hun leven. Het pastoraat is het cement van de gemeente. Het hart van het uitvoerend pastoraat wordt gevormd door de predikant met ondersteuning sectieouderlingen en contactpersonen. De pastorale ouderlingen worden inhoudelijk gevoed en begeleid door de predikant. Pastoraat komt in belangrijke mate tot uiting in bezoekwerk.

3.3. Taakgroep jeugd
3.1.1. Inleiding.

De taakgroep jeugd wil kinderen en jongeren bekend maken met de verhalen uit de bijbel. De visie van de taakgroep jeugd is om het aanbod toegankelijk, creatief en verrassend aan te bieden. Daardoor worden kinderen, jongeren en ouders geprikkeld om langs te komen. Op deze manier wordt de kerk beleefd als plek van samenkomst en geeft het de ruimte en mogelijkheden voor geloven, discussie en samenkomen van kinderen, jongeren, volwassen en ouderen.

3.1.2. Uitwerking
Het huidige beleid met betrekking tot organiseren van oppasdienst, kerk-op-schoot-diensten, kindernevendiensten, jeugdkerk, enz. worden gehandhaafd. Van de kerkelijk werker, de predikant en de ouderling taakgroep jeugd wordt verwacht dat zij samen de invulling van de verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren ondersteunen en coachen. Het organiseren van activiteiten voor jongeren is de taak van de kerkelijk werker, in samenwerking met de ouderling jeugd en de jeugddiaken. De kerkelijk werker en de ouderling jeugd stellen jaarlijks, gezamenlijk een werkplan op. Meer informatie: Zie jaarboekje.

Hoofdstuk 4. Diaconaat
4.1 Inleiding

In het diaconaat geeft de gemeente in het bijzonder de dimensie van de dienstverlening aan mensen in omringende gemeenschap dichtbij en ver weg handen en voeten. Diaconaal werk wordt niet alleen door diakenen uitgevoerd. De diakenen zijn de voortrekkers en dragen de verantwoordelijkheid voor het diaconale werk in en van de gemeente. Diaconaat is ook een taak van de gehele gemeente. De diaconie coördineert de activiteiten en stuurt waar nodig aan.

4.2. Doelstelling & visie
Barmhartigheid en gerechtigheid zijn de kernwoorden voor het diaconaat. Het is opkomen voor mensen die in de knel zitten door welke oorzaak dan ook. Diaconaat doet recht aan mensen door oorzaken van noden te signaleren, waar nodig zelf te lenigen en/of bij geëigende instanties te pleiten daar iets aan te doen.
De verdeling tussen plaatselijk, regionaal en wereldwijd wordt jaarlijks bekeken en in de begroting vertaald.

4.3. College van Diakenen.
Het college van diakenen wordt gevormd door 8 ambtsdragers met elk hun specifieke taken. Meer informatie: zie jaarboekje.

Hoofdstuk 5. Middelen
5.1. Inleiding

De middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. Op dit moment blijven de inkomsten ongeveer gelijk en houden we een positief saldo. Mede dankzij de opbrengst van de kerstmarkt. Het college van kerkrentmeesters maakt jaarlijks een financieel overzicht en geeft inzicht in de doelstellingen, de koers en de keuzes van de gemeente. Uitgangspunt is dat de begroting jaarlijks dekkend moet zijn.

x

Tabel 1: overzicht baten-lasten van de laatste 3 jaren
Toelichting: het verschil tussen baten en lasten is in 2015 nog heel gering. Bijna € 3000 op een bedrag van ruim € 150.000.

5.2.1. Geldwerving
Voor het in stand houden van onze gemeente is o.a. geld nodig voor de volgende zaken:
- Traktementen, salarissen en vergoedingen;
- Kosten van de vieringen;
- In stand houden van het kerkgebouw en aanverwante ruimtes/zalen met zijn inventaris;
- Kosten voor het landelijk verband.
Uitgangspunt is dat ieder gemeentelid zijn “verantwoorde” bijdrage betaalt. Jaarlijks wordt de actie Kerkbalans gehouden waarbij aan gemeenteleden van 18 jaar en ouder gevraagd wordt een bijdrage te geven.

5.2.2 Gebouwenbeheer
5.2.2.1. Inleiding

Alhoewel onze gebouwen goed onderhouden worden is op zijn minst een opfrisbeurt van een aantal ruimten nodig. Dat geldt ook voor een aantal verbeteringen op het gebied van verwarming, verlichting, isolatie en akoestiek. Hiervoor zijn plannen in de maak. Voor al deze plannen is geld nodig. Dit geld hebben wij niet op de plank liggen, dit houdt in dat er acties gehouden en gespaard moet worden. Dat betekent ook keuzes maken.

Bij het maken van beleid inzake renovatie gaat het om het volgende punt: De visie op het gemeente-zijn en het op grond daarvan gekozen kerkprofiel zijn bepalend voor de opzet en inrichting. Het kerkgebouw (zowel de kerk zelf als de ruimtes daaraan gekoppeld) staat ten dienste van het functioneren van de kerkelijke gemeente en haar omgeving. Het heeft een voorwaardenscheppende en/of ondersteunende functie. Het is de ontmoetingsplaats van de gemeente. Deze ontmoeting vindt onder meer plaats in en rondom de erediensten, in kerkelijke bijeenkomsten en allerlei andere activiteiten/initiatieven. Het kerkgebouw kan echter ook een functie vervullen voor andere activiteiten binnen de lokale gemeenschap, de multiculturele activiteiten.
Bij de ophanden zijnde verbouwing zal dit onderwerp steeds opnieuw besproken moeten worden. De volgende punten zijn hierbij van belang:
Het kerkgebouw staat ten dienste van de kernfuncties van het gemeente-zijn: eredienst, pastoraat en diaconaat. Deze inhoudelijke doelen en taken moeten zoveel mogelijk doorgang vinden.
De omvang, opzet en inrichting van het kerkgebouw moet passen bij de aard en visie van de gemeente, alsook bij de beschikbare financiële middelen. Centraal staan hierbij de kernvragen: “wat willen we(visie)?” en “wat kunnen we (middelen)?”.
Het in stand houden van de pastorie en de kosterwoning is afhankelijk van de financiële positie van de kerk en de maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein.
De CvK is nog meer dan in het verleden, kritisch op de uitgaven en houdt deze in de hand door het opstellen van een werkplan en een begroting en deze jaarlijks te actualiseren.

5.3 Personele aspecten
5.3.1. Inleiding

In de huidige situatie hebben we te maken met een personeelsbestand dat onderverdeeld kan worden in 2 categorieën. Dit zijn:
Professionals in vaste dienst: predikant, de kerkelijk werker, de koster/beheerder/ schoonmaker.
Vrijwilligersdienstverband: 4 organisten.

a. Predikant en kerkelijk werker
Deze functies worden ingevuld door professionals. Er een predikant aangesteld in vaste dienst voor 0,8 fte en een kerkelijk werker in vaste dienst voor 0,25 fte.

b. Koster/schoonmaker
Deze functie wordt een door professional in deeltijd (18 uur) uitgevoerd. De huidige koster stuurt een aantal vrijwilligers aan die ondersteuning bieden bij het kosterschap rondom de zondagse vieringen. Jaarlijkse wordt de grote schoonmaak door vrijwilligers gedaan.

c. Organisten
Vier organisten begeleiden de wekelijkse erediensten, de speciale vieringen en herdenkingsdiensten. Soms aangevuld met een gelegenheidsorganist/pianist. De organisten hebben een betaalde vrijwilligers-overeenkomst.

5.4. Administratie & archief
5.4.1 Kerkelijke administratie

De kerkelijke administratie wordt verzorgd door een vrijwilliger.
Zie jaarboekje.
Binnen de Ontmoetingskerk zorgt deze vrijwilliger voor het beheer van het ledenbestand met ondersteuning van de ledenregistratie van de Landelijke Protestantse kerk (LRP).

De CvK volgt en analyseert het ‘geefgedrag’ van kerkleden m.b.t. kerkbalans. Zij signaleert trends en trachten daarop te anticiperen. Dit is een continu proces en past ook binnen het project “Kerkbalans Nieuwe Stijl”.
De kosten van ons nieuwe gezamenlijke kerkblad met de Hervormde kerk worden gefinancierd door het invoeren van een abonnement en opbrengsten van advertenties. Het abonnement is vastgesteld (het eerste jaar) op € 15 per jaar.

6. Samenstelling van de gemeente

Onze kerkelijke gemeente bestaat uit:
1) Mensen die hier van generatie op generatie wonen. Door een hecht netwerk van werk, kinderen, familie en sociale contacten zijn ze verbonden met deze grond en deze streek. Van huis uit gaat het om een agrarische gemeente.
2) Mensen die er door de tijden heen zijn bijgekomen die, al dan niet vrijwillig, hun deelname aan het arbeidsproces hier hebben voortgezet. Zij brachten soms kinderen mee. Hun familiebanden en sociale contacten liggen zowel hier als in de streek van herkomst.
3) Mensen die na hun pensionering hier een rustige woonplaats vonden. Zij zijn hier zonder kinderen, kleinkinderen of verdere familie. Hun sociaal netwerk ligt voor het grootste gedeelte in hun vroegere woonomgeving.

Leden:

Belijdend lid 559
Dooplid 278
Niet gedoopt 31
Geen lid/Gastlid 5
Totaal 873

Tabel 2: onderverdeling leden

Groei/krimp
Het aantal leden van onze gemeente is de laatste jaren afgenomen. Die afname zal de komende jaren verder gaan. Dat is weliswaar een landelijke ontwikkeling, maar is vooral plaatselijk voelbaar! Hierdoor lopen de financiën terug, dat wil zeggen, de inkomsten kunnen de uitgaven niet langer bijhouden.
Er zullen prioriteiten gesteld moeten worden.
De kerkenraad gaat hierover met de gemeente in gesprek. Dit beleidsplan vormt daarin een leidraad. Voor kerkenraad en College van Kerkrentmeesters is het belangrijk te weten hoe de gemeente over bepaalde zaken denkt. In de nabije toekomst zullen Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters elkaar nodig hebben bij het maken van keuzes.