Logo van de kerk
Home / Dominee

Dominee

Sinds 23 september 2012 is ds. Betty Gras aan de Ontmoetingskerk in Zuidwolde verbonden. Hiervoor was zij predikante in de Protestantse Gemeente te Wormerveer (Noord-Holland) vanaf 27 november 2005.
Ds. Betty Gras studeerde aan de Rijksuniversiteit te Groningen, waar ze ook de predikantsopleiding deed. Voor haar afstudeerscriptie (hoofdvak Oecumenica) verbleef ze een klein jaar in Nicaragua, Midden-Amerika, waar ze onderzoek deed naar intercultureel Bijbellezen. Voor haar kerkelijke scriptie liep ze stage in de Bijlmer en deed onderzoek naar de relatie tussen de PKN en migrantenkerken.
“ Mijn enthousiasme voor het ambt van predikant ligt in de verbinding leggen tussen levensverhalen van mensen en het grote Verhaal van God met mensen. Onze levensverhalen en de geschiedenis van onze wereld staan niet op zich, maar zijn verbonden met Gods hoop en dromen voor ons en deze wereld. Deze verbinding is een gave, maar ook een opgave. Het houdt in dat we nooit voor onszelf alleen kunnen leven. Deze verbinding komt iedere zondag in de eredienst terug, maar ook tijdens bijzondere hoogte- en dieptepunten in een mensenleven, zoals bij doop, trouw en rouw.
Wat mij aanspreekt in de Ontmoetingskerk is de enorme diversiteit die je aantreft in deze gemeente qua gemeenteleden. Mensen die hier al generaties lang wonen, mensen die hier vanwege werk zijn gekomen vanuit alle hoeken van het land, mensen werkzaam (geweest) in zorg en onderwijs of juist altijd buiten op de boerderij. Met mijn eigen achtergrond als boerendochter en later de wereld van de universiteit voel ik wel affiniteit met beide werelden. Deze diversiteit vertaalt zich in de vele verschillende manieren waarop geloven en levensovertuiging wordt geuit en beleefd. Er is dus veel ruimte om ergens in te stromen in deze gemeente. Tegelijk is het ook dé uitdaging voor onze gemeente. Opnieuw gaat het hier om het zoeken naar de verbinding met elkaar. Het mooie vind ik het besef dat deze er van God uit gezien al is en dat het er om gaat of wij die verbinding ontdekken, aan het licht brengen. In het samen vieren van avondmaal kom je daar heel dichtbij.
Verder houd ik erg van zingen, beleef ik veel plezier aan het moment met de kinderen in de dienst en is het leiden van een uitvaart één van de mooiste taken van een predikant.”

Hieronder leest u het eerste bericht van ds. Betty Gras en de voorgeschiedenis van haar beroep in de gemeente van de Ontmoetingskerk in Zuidwolde. Ook ziet u twee foto's van ds. Betty Gras, genomen tijdens de intrededienst. Voor meer foto's van deze dienst kunt u hier het fotoalbum op de website bekijken.

            ds Gras luistert naar de verbindingstekst      inzegening van Betty Gras

Uit de pastorie...

Op het moment van schrijven kijk ik uit naar aanstaande zondag 23 september, naar de dienst waarin ik verbonden zal worden aan de Ontmoetingskerk. De tekst die centraal zal staan komt uit Hebreeën 11, waarin verteld wordt over alle geloofsgetuigen die ons zijn voorgegaan, vanaf Abel, Abraham en vele anderen tot ons vandaag de dag. We mogen ons eigen levensverhaal invoegen in die lange stroom van verhalen waarin God en mens elkaar ontmoeten. We zijn de eersten niet en God weet ook de laatsten niet met wie God zijn eigen weg gaat. Dat geeft draagkracht en moed voor ons vandaag de dag. Vanuit die gedachte ben ik erg verheugd dat plaatselijke geloofsgetuigen meedoen aan de verbintenis, te weten ds. Gosker, ds. Hefting en Suzanne Groote. Ik mag mij als predikante op mijn eigen manier invoegen in hun plaatselijke getuigenis hier. En dan met de veelkleurigheid van de gemeente achter mij als steun in de rug, verbeeld in de schilderijen van de Startzondag die op het liturgisch centrum zullen hangen, prachtig. Het belooft een bijzondere dag te worden.

Alvast een paar praktische gegevens: vanaf 23 september ben ik bereikbaar op telefoonnummer: 0528-854488 of e-mail: dominee.gras@gmail.com (maandag en woensdagmorgen zullen mijn vrije dagen zijn)

Een hartelijke groet en de zegen van de Levende,
Ds. Betty Gras

Dominee Betty Gras heeft het beroep aangenomen (april 2012)

Op 7 april 2012, Stille Zaterdag hebben de voorzitter van de kerkenraad en de voorzitter van de beroepingscommissie de beroepingsbescheiden bij ds. Betty Gras in Wormerveer gebracht. Hoewel ze daarna voor een reactie drie weken bedenktijd heeft, tekende ze direct het aanvaardingsdocument.  Zo hebben de gemeenteleden van de Ontmoetingskerk haar leren kennen: spontaan en open.

                                                      ondertekening aanvaardingsdocument door Betty Gras

Met gebak en bloemen is dit mooie moment omlijst. Op Paasmorgen na afloop van de dienst, heeft de voorzitter van de kerkenraad, Geert Heidekamp, de gemeente ingelicht. De volle kerk reageerde met applaus.

Op zondagmiddag 23 september 2012 om 15.00 uur zal de intrededienst van ds. Betty Gras in de Ontmoetingskerk plaatsvinden.

Namens de kerkenraad van de Ontmoetingskerk van Zuidwolde

Verkiezing dominee Betty Gras (maart 2012)

De beroepingscommissie heeft op zondag 4 maart 2012 een unaniem luidend advies uitgebracht aan de voltallige Kerkenraad van de Ontmoetingskerk in Zuidwolde betreffende het kandidaat stellen van Ds. Betty Gras als predikant voor de Ontmoetingskerk.
De Kerkenraad heeft dit advies overgenomen en de leden van de Ontmoetingskerk uitgenodigd voor een gemeentevergadering op maandag 19 maart 2012. In deze vergadering is Ds. Betty Gras voorgesteld aan de gemeente. Van de 159 aanwezige stemgerechtigde leden hebben 158 leden gestemd. Waarvan 156 leden voor en 2 leden tegen de door de Kerkenraad voorgedragen kandidate Ds. Betty Gras hebben gestemd. De uitslag van de verkiezing voldoet aan de door de Kerkorde voorgeschreven vereiste meerderheid van stemmen. Hiermee is Ds. Betty Gras gekozen tot de nieuwe predikante voor de Ontmoetingskerk.
De Kerkenraad heeft de uitslag van de stemming aan het eind van de vergadering aan de aanwezige gemeenteleden kenbaar gemaakt.
Bezwaren tegen de gevolgde beroepingsprocedure (dus niet tegen de persoon van de verkozen predikant) dienen 1 week na bekendmaking schriftelijk te worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad (uiterste datum van indiening maandag 26 maart 2012). Indien er geen bezwaar wordt ingediend brengt de kerkenraad op dinsdag 27 maart 2012 een beroep uit op ds. Betty Gras.
In de gids van 20 april 2012 zal meer informatie worden gegeven over de te volgen werkwijze.

Namens de Kerkenraad van de Ontmoetingskerk Zuidwolde
Arie de lange, scriba de Ontmoetingskerk
 

Van de beroepingscommissie (februari 2012)

De beroepingscommissie krijgt heel vaak vragen over de voortgang met betrekking tot de komst van een nieuwe predikant. Als commissie begrijpen we die vragen goed. U kunt zich waarschijnlijk voorstellen dat we heel zorgvuldig te werk gaan. Diverse gesprekken met kandidaten vonden plaats. Bezoeken aan diensten zijn al afgelegd. Als u dit leest zijn opnieuw diensten bezocht.
Aan de kerkenraad hebben we meegedeeld dat we er naar streven om eind februari, misschien begin maart, een voorstel te doen.
U merkt er komt schot in deze belangrijke zaak.

Namens de beroepingscommissie,
Wim Lutgendorff, voorzitter; Theo Wessels, secretaris

Van de beroepingscommissie (november 2011)

In de afgelopen weken hebben veel kerkleden een aantal namen voor mogelijk te beroepen predikanten gemeld. Zoals gevraagd, hebt u daarbij vaak uitgebreide onderbouwingen toegevoegd. Het viel op dat enkele namen frequent werden genoemd.
De beroepingscommissie heeft uw inbreng gewaardeerd en erg serieus genomen. Met gemelde predikanten is contact opgenomen. Na uitgebreide telefoongesprekken hebben twee kandidaten aangegeven dat ze om diverse redenen niet ingaan op een gesprek. Beiden spraken erg positief over de Ontmoetingskerk en vonden het daarom lastig ons verzoek voor een oriënterend gesprek af te wijzen.
De commissie zet haar werkzaamheden met enthousiasme voort. We staan open voor verdere suggesties

Namens de Beroepingscommissie, november 2011
Wim Lutgendorff, voorzitter.

Vervolg beroepingswerk (juni 2011)

Na de Gemeentevergadering op 29 april, waar U groots acte de présence gaf, is het moderamen verder gegaan met het samenstellen van de Profielschets. Hierbij is natuurlijk gebruik gemaakt van datgene wat U naar voren bracht. Ook heeft het moderamen gesproken over de samenstelling van de Beroepingscommissie en heeft ze een stappenplan / tijdspad uitgezet. Kort gezegd, werk aan de winkel.
Inmiddels zijn deze zaken in de Kerkenraad besproken en heeft het moderamen toestemming gekregen om verder te gaan.

Op 20 juli 2011 is het moderamen opnieuw bijeen geweest.
De stand van zaken op dit moment:

Zoals U ziet er zijn al aardig wat zaken op een rij gezet. In de maanden september en oktober zal het eventuele veldwerk aanvangen. De bedoeling is dat er op 18 september, tijdens de presentatie van het winterprogramma na de morgendienst, opnieuw een “stand van zaken” gegeven zal worden, ik hoop velen van u dan te mogen begroeten.

Namens de kerkenraad, Geert Heidekamp

Begin beroepingswerk (mei 2011)

Op een goed bezochte gemeenteavond in mei 2011 is uitgebreid gesproken over zaken rondom de nieuw te beroepen predikant(e).
Op basis van het beleidsplan van onze gemeente en de financiële situatie van nu en op de lange termijn, is gesproken over wat het profiel van de nieuwe predikant(e) zou moeten zijn.
Het resultaat van de discussie is:

Gelukkig beschikken we in onze gemeente over toegewijde ouderlingen en diakenen. Ook is de liturgiecommissie actief betrokken bij de voortgang van de erediensten zodat het werk binnen de gemeente door kan gaan.